Nederlands Deutsch English
E-mailadres

Wachtwoord
Of registreer
Enpaco slogan
Home

Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen

Onderstaande bepalingen zijn op iedere door ons als verkoper gesloten verkoopovereenkomst van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Al onze offertes zijn vrijblijvend.


2 Prijs, betaling

Indien tussen de datum van verkoop en die van de aflevering wijzigingen met betrekking tot rechten of belastingen van assurantie-, overslag- of vrachtbrieven plaatsvinden, wordt de overeengekomen prijs, voorzover medebepaald door een of meerdere van deze factoren, dienovereenkomstig gewijzigd.

Betaling zal geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of korting en met uitsluiting van iedere schuldverklaring.

Betaling zal geacht worden te hebben plaatsgevonden op de datum waarop de op de factuur genoemde bank deze ontvangen heeft. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zijn wij gerechtigd 1,5 procent rente per maand in rekening te brengen.


3 Leveringsbeding

Het in de verkoopovereenkomst gemaakte leveringsbeding heeft de in Nederland algemeen gebruikelijke betekenis, tenzij voor interpretatie van het leveringsbeding regels zijn gegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in de z.g. Incoterms. In dat geval zijn deze regels, zoals zij laatstelijk zijn vastgesteld, van toepassing.


4 Garantie en reclamaties

Mededelingen door of namens ons en/of de producent betreffende de kwaliteit, de behandeling in de ruimste zin en de toepassingsmogelijkheden en algemene eigenschappen van de goederen binden ons en/of de producent slechts indien zij schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te geven.

Behoudens het hieropvolgend bepaalde met betrekking tot de reclamatietermijn is de koper in alle gevallen verplicht de hem geleverde goederen te controleren alvorens deze in gebruik te (doen) nemen.

Reclamaties dienen, op straffe van verval van kopers recht tot reclamatie, niet later dan acht dagen na aankomst op de door de koper opgegeven bestemming, of bij gebreke van zodanige opgave niet later dan acht dagen na overname der goederen, ingediend te worden.

Reclamaties moeten gegrond zijn op de kwaliteit of de toestand der goederen op het moment van overgang van het risico van de goederen volgens het overeengekomen leveringbeding. Ingebruikneming of doorverkoop der goederen geldt als acceptatie.

Indien reclamaties gegrond worden verklaard, zullen wij een redelijke prijsreductie toekennen, of tegen terugzenden van de desbetreffende goederen, voorzover als mogelijk, op onze kosten de betreffende goederen herleveren.

Eventuele retourzending van goederen mag slechts na onze schriftelijke goedkeuring plaatsvinden. Wij zullen nimmer gehouden zijn meer dan de factuurwaarde van de desbetreffende goederen te vergoeden.


5 Aansprakelijkheid

5.1 Algemeen

Behoudens het bepaalde in Artikel 4 aanvaardt de koper het risico van ongeacht welke schade, die voor hem mocht voortvloeien uit het in ontvangst nemen, de opslag en gebruik van de ontvangen goederen.

Koper zal voor de voor zijn risico genomen schade noch verkoper aansprakelijk stellen, noch de producent, noch een van partijen die voor verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst te werk zijn gesteld, in verband daarmee diensten verrichten of op andere wijze bij de uitvoering betrokken zijn.

Koper zal ons evenzeer vrijwaren voor aansprakelijkstelling zoals hierboven benoemd in verband met schade ontstaan door een met koper verbonden onderneming.

5.2 Aanspraak derden

Ingeval van enige aanspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in de artikelen 4 en 5, evenzeer. Koper vrijwaart verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens die derde(n).

5.3 Gebruiksvoorschriften

Bij levering van goederen zal de verkoper, voor zover nodig en/of vereist, aan koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik van deze goederen en de doeleinden waarvoor deze kunnen worden aangewend.

Verkoper mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van koper, van uitgaan dat koper en zijn personeel, danwel personen die koper direct of indirect bij of met de goederen laat werken of verblijven–zulks in de ruimste zin van het woord—genoemde aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen ter beschikking hebben en de taal waarin deze aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen gesteld zijn in voldoende mate beheersen om ervan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is.

Koper is gehouden de kosten ter zake te voldoen, en er zorg voor te dragen dat zijn personeel of de personen die namens hem direct of indirect met de goederen omgaan, deze gebruiken of behandelen, voornoemde aanwijzingen en voorschriften daadwerkelijk aanwenden en dat aan alle afnemers en verdere gebruikers in voldoende mate voornoemde aanwijzingen en voorschriften verstrekt worden.


6 Overmacht

De verplichtingen tot leveringen c.q. afname voortvloeiend uit de verkoopovereenkomst vervallen, voor zover en voor zolang de nakoming daarvan niet verlangd kan worden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Onder meer oorlogstoestand, brand, overheidsmaatregelen, werkuitsluiting, staking en of niet tijdige levering door leveranciers van welke wij of de met ons verbonden bedrijven de desbetreffende goederen betrekken, zullen worden aangemerkt als omstandigheden waarbij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen nakoming kan worden verlangd.

In gevallen als bovengenoemd kunnen wij—na overleg met de koper, tenzij zulks onmogelijk is—zonder tussenkomst van de rechter en zonder dat daaruit schadeverplichtingen kunnen voortvloeien, de verkoopovereenkomst door een enkele kennisgeving met onmiddellijke ingang annuleren.


7 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom voor van de goederen totdat het gehele gefactureerde bedrag is betaald, ook in gevallen van levering in termijnen. In gevallen waarin betaling niet binnen de gestelde termijnen geschied, zijn wij gerechtigd om, zonder enige kennisgeving of rechterlijke tussenkomst, de goederen te doen terugzenden naar een door ons opgegeven bestemming, onverminderd onze overige rechten die elders in deze voorwaarden zijn overeengekomen. Gedurende het eigendomsvoorbehoud is de koper gerechtigd om te beschikken over de goederen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.


8 Niet nakoming, zekerheid

Mocht koper na door ons tot nakoming gemaand te zijn, op enige wijze zijn verplichting uit hoofde van de verkoopovereenkomst niet nakomen, dan zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de verkoopsovereenkomst met behoud van onze rechten op schadevergoeding door een enkele kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Hetzelfde geldt indien wij redenen aanwezig achten om de koper te verzoeken ons zekerheid te verschaffen over de afwikkeling van de met hem lopende verkoopovereenkomst en koper weigert daaraan gehoor te geven.


9 Overdracht van rechten en verplichtingen en overgang van zeggenschap

Koper is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een ander te laten uitvoeren.


10 Toepassing recht en geschillen

Al onze overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn in Nederland. Op onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.